Хотел "Ivanoff"
ул. „Петър Ангелов“ № 15
5250 Свищов
hotel_ivanoff@abv.bg
+359 887 288 117

Изпратете запитване

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

„ИНВЕСТ СТРОЙ МОНТАЖ“ ЕООД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписвания с ЕИК 201781600, със седалище и адрес на управление: гр. Свищов, ул. "Трети март" № 16, уеб адрес: www.hotel-ivanoff.com, е администратор на лични данни към КЗЛД и обработва предоставените данни и персонална информация съобразно Закон за защита на личните данни и Общия регламент за защита на личните данни (ЕС) 2016/679. Настоящата Политика за защита на личните данни се прилага за Хотел - Ресторант „Ivanoff” и за официалният му уеб сайт www.hotel-ivanoff.com. Ние, като администратор на лични данни и като професионалист, с дългогодишен опит в сферата на туризма, зачитаме неприкосновеността на личността на потребителите. Настоящата политика за сигурност, цели да Ви информира относно процеса на събирането, ползването и пренасочването на лични данни. Поради това, моля запознайте се със съдържанието й, като я прочетете внимателно.

ДЕФИНИЦИИ

По смисъла на настоящата политика

„лични данни“ означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;

Администратор на лични данни е физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни; когато целите и средствата за това обработване се определят от правото на Съюза или правото на държава членка, администраторът или специалните критерии за неговото определяне могат да бъдат установени в правото на Съюза или в правото на държава членка;

Обработване на лични данни е всяко действие или съвкупност от действия, които могат да се извършват по отношение на личните данни с автоматични или други средства, като събиране, записване, организиране, съхраняване, адаптиране или изменение, възстановяване, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване, предоставяне, актуализиране или комбиниране, блокиране, заличаване или унищожаване.

Директен маркетинг e съвкупност от дейности, насочени към подобряване качеството на предлаганите от нас услуги и съобразяването им с точните нужди и интереси на нашите гости както и анализ на удовлетвореността им. Тук се включват дейности като: онлайн рекламни кампании, e-mail маркетинг, анкетни проучвания, профилиране на потребителите и др.

ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

За да обезпечаваме и подобряваме предоставяните от нас услуги и за нуждите на администриране на ресурсите към тях, съхраняваме, използваме и обработваме лични данни като спазваме приложимите законови изисквания.

ВИДОВЕ ЛИЧНИ ДАННИ, КОИТО СЕ ОБРАБОТВАТ

Видовете лични данни, които администраторът събира и обработва са различни, съобразно целите за които се събират и основанията за обработването им:

Видовете събирани данни според целите им са следните:

За реализиране на заявяване и потвърждаване на резервация, “ИНВЕСТ СТРОЙ МОНТАЖ” ЕООД събира и обработва следните видове данни: 1.1 При резервация по телефон или онлайн резервация на нашият уеб сайт hotel-ivanoff.com:

 име и фамилия на лицето за контакт;
телефон за обратна връзка и e-mail адрес за потвърждение на резервацията
Тези данни се съхраняват до реализиране на резервацията. След това данните се унищожават и тяхното последващо обработване е невъзможно.

За целите на настаняването на гости в Хотел - ресторант “Ivanoff”, администратора обработва и съхранява следните данни:

ЕГН / ЛНЧ;
Име на лицето (за български граждани - на кирилица, за чужденци - на латиница, съгласно националния документ);
Дата на раждане;
Пол;
Гражданство;
Номер на лична карта/ валиден национален документ за самоличност;
Държава, издала националния документ.
Данните, които се събират за целите на регистрацията в хотела, се събират на основание Чл. 116, ал.2 от Закона за туризма и са нужни за воденето на регистър за настанените туристи. Данните се съхраняват за период от 5 /пет/ календарни години.

 ЦЕЛИ НА СЪБИРАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ

Администраторът събира личните Ви данни във връзка с изпълнението на следните цели:

За да приемем Вашето запитване;
За да комуникираме с Вас чрез имейл относно Вашето запитване.
За да комуникираме с Вас по телефон относно Вашето запитване.
Когато е приложимо използваме бисквитки (cookies) с други лични данни, които вече сте споделили с нас, за осигуряване на правилното функциониране на сайта.
установяване на самоличността на клиента;
изготвяне и изпращане на сметка/фактура за услугите, които използвате при нас;
всякакво техническо съдействие за поддържане на предоставените услуги;
изготвяне на предложения за услуги, изпращане на куриерски услуги с документи и материали, част от услугата;
изготвяне на статистическа информация за нашите продажби, услуги, клиенти, мрежови трафик;
установяване и/или предотвратяване на незаконосъобразни действия или действия в противоречия с нашите условия за съответните услуги;
проучване и анализиране на клиентско потребление на нашите продукти и услуги, на основа на анонимна или персонализирана информация за да установим основните тенденции, да подобрим нашето разбираме за поведението на клиентите ни и да си сътрудничим с трети лица, за да разработим нови услуги за нашите клиенти, рекламни и маркетингови стратегии.
 

ПРИНЦИПИ НА ОБРАБОТВАНЕТО

При обработване на личните данни, ние спазваме следните принципи:

„законосъобразност, добросъвестност и прозрачност“ - Вашите данни са обработвани законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин по отношение на субекта на данните;

„ограничение на целите“ – данните Ви се събират за конкретни, изрично указани и легитимни цели и не се обработват по-нататък по начин, несъвместим с тези цели;

„свеждане на данните до минимум“ – видовете данни, които събираме са подходящи, свързани със и ограничени до необходимото във връзка с целите, за които се обработват. Целите, за които се обработват Вашите данни, са тези, за които сме получили съгласието Ви;

„точност“ - точни и при необходимост да бъдат поддържани в актуален вид; предприемат се всички разумни мерки, за да се гарантира своевременното изтриване или коригиране на неточни лични данни, като се имат предвид целите, за които те се обработват;

„ограничение на съхранението“ – Вашите данни са съхранявани във форма, която да позволява идентифицирането на субекта на данните за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни;

„цялостност и поверителност“ – обработвани по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на личните данни, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи технически или организационни мерки;

СИГУРНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

„ИНВЕСТ СТРОЙ МОНТАЖ“ ЕООД прилага технически и организационни мерки за сигурност с цел да защити личните данни, които сте предоставили, от случайно или незаконно унищожаване, случайна загуба, неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване от страна на неоправомощени за това лица. Мерките за сигурност, които прилагаме, са обект на постоянно подобряване и адаптация към най-съвременните технологии. Събираните персонални данни могат да бъдат предоставяни на партньори на „ИНВЕСТ СТРОЙ МОНТАЖ“ ЕООД, които действат като обработващи личните данни лица от името на „ИНВЕСТ СТРОЙ МОНТАЖ“ ЕООД и са поели ангажимента да се съобразяват с всички приложими норми за защита на личните данни. Ние се съобразяваме с условието, че съответната информация може да бъде използвана единствено в рамките на ограниченията, поставени от законовото основание на което се събират или от Вашето лично съгласие по отношение на обработването извършвано от името на „ИНВЕСТ СТРОЙ МОНТАЖ“ ЕООД, както и че тази информация следва да се третира като конфиденциална. „ИНВЕСТ СТРОЙ МОНТАЖ“ ЕООД, може да разкрие и предостави лична информация съобразно приложимото право, ако съд или административен орган нареди или изиска това или ако предоставянето на личните данни е свързано с изпълнение на законово задължение на „ИНВЕСТ СТРОЙ МОНТАЖ“ ЕООД. Данните, които се събират за целите на настаняване в Хотел - ресторант “Ivanoff” е достъпна за определените в Закона за туризма трети лица – Министерство на туризма, Община Свищов и Министърът на вътрешните работи, Национална агенция за приходите и Националния статистически институт.

 

ПРАВА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, ОТНОСНО ДАННИТЕ ИМ

В съответствие с действащата нормативна уредба, имате право на собственост и достъп до данните, които сте предоставили за обработка. С писмено заявление на e-mail адрес: hotel_ivanoff@abv.bg, можете да получите информация за вида на предоставените лични данни и целта на обработването им, както и да изискате да премахнем всякакви записи на Ваша лична информация, без възможност за по-нататъшно обработване. Получавайки достъп до Вашите данни, Вие можете да поискате същите да бъдат коригирани, в случай, че откриете грешки или несъответствия. Писменото заявление може да бъде отправено лично (или от лице, упълномощено с нотариално заверено пълномощно) на посочения адрес за връзка или по електронен път, от e-mail адресът, който сте ни предоставили, като данни за обработване. Адрес за контакт и упражняване на правата, описани по-горе: „ИНВЕСТ СТРОЙ МОНТАЖ“ ЕООД, Адрес: гр. Свищов, ул. "Петър Ангелов" № 15, Еmail: hotel_ivanoff@abv.bg

Потребителите имат право да направят възражение срещу обработването на данните им. Възражението се отправя до „ИНВЕСТ СТРОЙ МОНТАЖ“ ЕООД, по реда на т.1 от настоящия раздел. „ИНВЕСТ СТРОЙ МОНТАЖ“ ЕООД, се ангажира да разгледа възражението Ви и в срок от 30 календарни дни от постъпването му да Ви информира за резултата от извършената вътрешна проверка.
Потребителите имат право на жалби до компетентният надзорен орган. Съгласно действащата нормативна уредба, компетентен надзорен орган в Република България е Комисия за защита на личните данни.

Потребителите имат право да получат своите данни, които „ИНВЕСТ СТРОЙ МОНТАЖ“ ЕООД съхранява, когато са предоставени в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат. Потребителите имат право и да прехвърлят тези данни на друг администратор на лични данни без възпрепятстване от страна на „ИНВЕСТ СТРОЙ МОНТАЖ“ ЕООД, в случаите и по отношение на данните предоставени чрез съгласие, в случаите на данни, предоставени по договор, по който потребителят е страна или данни предоставени при предприемане на стъпки от страна на потребителя и искане за сключване на договор.

 

ПРОМЕНИ В ПРАВИЛАТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Правилата на „ИНВЕСТ СТРОЙ МОНТАЖ“ ЕООД за защита на личните данни могат да бъдат променяни едностранно от „ИНВЕСТ СТРОЙ МОНТАЖ“ ЕООД с оглед тяхното усъвършенстване, предлагане на нови услуги, промени в начина на обслужване на и комуникация с нашите клиенти, както и във връзка със законодателни промени. При извършване на промени в настоящите правила за защита на личните данни, „ИНВЕСТ СТРОЙ МОНТАЖ“ ЕООД довежда до знанието Ви извършените промени чрез публикуването им в нашия уеб сайт www.hotel-ivanoff.com, като Ви предоставя разумен срок да се запознаете с тях, след изтичането на който същите започват да се прилагат при обработване на личните Ви данни, без допълнително уведомление. Ако в този срок заявите, че отхвърляте промените, ще се счита, че сте оттеглили съгласието си за обработване на личните Ви данни и „ИНВЕСТ СТРОЙ МОНТАЖ“ ЕООД ще преустанови обработването им за в бъдеще. Това може да е свързано и с прекратяване на Вашите регистрации за наши  услуги и др., за целите на които първоначално сте ни предоставили личните си данни. Връзка с екипа на „ИНВЕСТ СТРОЙ МОНТАЖ“ ЕООД ако имате въпроси по отношение на нашите мерки и правила относно защитата на личните данни, моля изпратете съобщение на следния адрес с тема „ИНВЕСТ СТРОЙ МОНТАЖ“ ЕООД - Защита на личните данни: hotel_ivanoff@abv.bg

Please follow & like us :)
Facebook20
Facebook
Google+
https://hotel-ivanoff.com/contact-us">
Twitter
SHARE0
  • София
  • Лондон
  • Ню Йорк
Хотел "Ivanoff"
ул. „Петър Ангелов“ № 15
5250 Свищов
hotel_ivanoff@abv.bg
+359 887 288 117
ИНВЕСТ СТРОЙ МОНТАЖ ЕООД предоставя пълен набор от строителни услуги! Нашият екип Ви гарантира високото качество на ползваните материали, строителните дейности и довършителните работи.

X